Özet ve Tam Metin Yazım Kuralları

Bildiri Yazım Kuralları

 • Sayfa Düzeni:
  • Bildiriler, A4 boyutundaki sayfalara sağ, sol, üst ve alttan 2,5 cm. boşluk bırakılarak 1,5 satır aralığında  yazılmalıdır. Sayfalara sayfa numarası verilmemelidir.
 • Başlık:
  • Başlık, birinci sayfanın başına ortalanmış biçimde Arial yazı tipi ile 14 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
  • Başlığı oluşturan sözcüklerin yalnızca ilk harfleri büyük olmalı, diğerleri küçük olmalıdır.
  • Başlığın Türkçesi ve İngilizcesi alt alta verilmelidir.
 • Yazarın/ların Adı/ları:
  • Yazar ya da yazarların adları başlığın altına bir satır boşluk bırakılarak Arial yazı tipi ile 12 punto ve normal (koyu       olmayacak) yazılmalıdır.
  • Adların altına aynı yazı tipiyle yazarların görev yaptıkları kurumlar yazılmalıdır.
  • Yazar ya da yazarların akademik unvanı, üniversitesi, fakültesi, bölümü, ana bilim dalı, e-posta adresi birinci sayfanın altına dipnot verilerek yazılmalıdır.
 • Özet:
  • Bildiri özeti, Arial yazı tipi ile 10 punto olarak 1,5 satır aralığında yazılmalıdır.
  • Özet; bildirinin amacını, yöntemini ve sonucunu       kapsayacak biçimde yapılandırılmalıdır.
  • Özet, 150 sözcüğü geçmemelidir.
  • Özetin altına en az 3, en çok 6 olmak üzere  anahtar sözcükler verilmelidir.
  • Özetin altına aynı yazı biçimiyle olmak üzere İngilizcesi (abstract) anahtar sözcükleri (keywords) ile birlikte       verilmelidir.
 • Ana Metin:
  • Ana metin, 1,5 satır aralığında Arial yazı tipi ile 11 punto olarak yazılmalıdır.
  • Ana metin; Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma, Kaynakça alt başlıklarından oluşmalıdır.
  • Alt başlıklar sola dayalı ve koyu olarak 12 punto Arial yazı tipinde yazılmalıdır.
  • Sempozyumda       sunulacak bildirilerin tam metinlerinin kelime sayısı 2.000-4.000 arası       olmalıdır.
 • Çizelgeler ve Biçimler (Bildiri metninde varsa):
  • Çizelgeler ve biçimler, basıma verilecek biçimde       hazırlanmalı, metin içine yerleştirilmelidir.
  • Çizelge ve biçimlere sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır.
  • Çizelge ve biçim başlıkları sola dayalı ve koyu olarak 11 punto Arial yazı tipinde yazılmalıdır.
  • Çizelgelerde dikey çizgiler olmamalı ve yalnızca üç yatay çizgi kullanılmalıdır.
 • Metin İçinde Kaynak Gösterimi:
  • Metin içinde kaynak gösterilirken başka yapıtlardan yapılan alıntılar kaynakça ayracı içinde gösterilmelidir.
  • Kaynakça ayracında yazarın soyadı, eserin yayım yılı ve sayfa numarası gösterilmelidir (Örnek: Sever, 2013: 25).
  • Aynı ayraç içinde farklı yazarlara ait iki ya da daha fazla çalışma olursa kaynaklar yazarların soyadlarına göre abecesel sıraya dizilerek gösterilir (Örnek: Göktürk, 1998; Uygur, 1985; Vygotsky, 1962).
  • Özgün kaynağa ulaşılamadığında aktaran kişiye ilişkin bilgiler verilir (Örnek: Togan, 1981’den Akt.:Duman, 2013: 75).
 • Kaynakça Bölümünde Kaynak Gösterimi:
  • Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, Kaynakça bölümünde belirtilmelidir.
  • Kaynakça bölümünde yapıtlar, yazarların soyadlarına göre abecesel olarak sıralandırılmalıdır.
  • Kaynakçada yer alan kitap, makale, bildiri, tez ve sözlük kaynakları aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

Tek Yazarlı Kitap: Başgöz, İlhan(2016) Küçük Folklor Ansiklopedisi. İstanbul: Ürün Yayınları.

Çok Yazarlı Kitap: Sever, S., Kaya, Z. Ve Aslan, C. (2006) Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. Ankara: Morpa Yayınları.

Kitap Bölümü: Acan, F. (1996) “Türkiye’de Kadın Akademisyenler: Tarihsel Evrim ve Bugünkü Durum”, H. Coşkun (Ed.) Akademik Yaşamda Kadın (ss. 75-87). Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Yayını.

Çeviri Kitap: Duverger, M. (1986) Sosyal Bilimlere Giriş. (Çev.: Ü. Oksay). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Tezler: Çevik, Mehmet (2010) “Sözlü Kültür Ortamında Fıkralar.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sözlük: Türkiye Bilimler Akademisi (2011) Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler. Ankara: Yeni Reform Matbaacılık.

Makale: Sağlam, Serdar (2006) “Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, s. 34-44.

Bildiri: Turan, Metin (2007) “Göç ve Edebiyat” (ss. 222-229). VI. KIBATEK Edebiyat Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: KIBATEK Yayınları.